Alment socialpædagogisk opholdssted under § 43, Barnets lov og §107 Midlertidigt botilbud for voksne

Til socialrådgiveren

Information til socialrådgiveren

Vand og By er et trygt bosted i Midtjylland og et opholdssted for unge og voksne. Vi gør en dyd ud af at skabe nogle familiære rammer for vores beboere, og af den årsag er vi også et opholdssted med få borgere. 

Forudsætning for indskrivning på opholdsstedet Vand og By er, at der altid laves et match, i samarbejde med sagsbehandleren og den enkelte borger, i forhold til vores tilbud. 


Målgruppen er børn/unge i alderen 14-17 år, samt 18 og op, i hver sin afdeling.  


Primær indskrivningsårsag er:


Opmærksomheds-, udviklings- og/eller tilknytningsforstyrrelse. 

Målgruppen kan herudover have følgende komorbiditeter: 

 • • Kriminalitet, ikke-personfarlig. 
 • • Selvskadende adfærd. 
 • • Omsorgssvigt. 
 • • Overgreb. 
 • • Andet socialt problem. 
 • • Indadreagerende adfærd. 
 • • Angst. 
 • • Stressbelastning. 
 • • Udviklingshæmning. 
 • • Forandret virkelighedsopfattelse. 
 • • Personlighedsforstyrrelse. 

Vi modtager ikke borgere, som udviser tydelig personrettet og udadreagerende adfærd samt vold. 

Vi modtager ikke borgere med et aktivt misbrug, men vi modtager borgere med misbrug, der er beslægtet til deres diagnose, så længe der er samarbejde med misbrugscenter herom. Dette drøftes ved de indledende samtaler. 

Opholdssted for unge i henhold til § 43 i barnets lov samt § 107 botilbud og § 85 bostøtte

Vand og By er et opholdssted i henhold til paragraf 43 i barnets lov og et § 107 botilbud

Derudover er vi et § 85 bostøtte, der yder støtte til borgere med psykiske lidelser. Det gælder alt fra lettere personlighedsforstyrrelser til svære psykiske lidelser.
Du kan læse mere om vores forskellige takster herunder. 

Hos Vand og By samarbejder vi med de mange aktivitets- og behandlingstilbud, der er i Århus. Læs mere om vores opholdssted for unge og voksne i Århus

§43

DØGNTAKST: 2.755,-

Midlertidigt ophold/anbringelse og socialpædagogisk behandling

§107

DØGNTAKST 1.408,-

Midlertidigt ophold og socialpædagogisk støtte

§85

Bostøtte

INDIVIDUEL TAKST

Taksten udregnes efter det aktuelle behov og omfatter bostøtte, hjælp og omsorg
YDELSESKATALOG 2022

§43

Efterværn

INDIVIDUEL TAKST

Takst og omfang af støtte udregnes efter aktuelle behov
Enkeltmands
projekt

DØGNTAKST 6.698,-

2 medarbejdere i sommerhus eller på særligt tilrettelagt sejlads

Vores værdigrundlag

Vand og By har været aktør på det socialpædagogiske område siden 1983. Gennem 35 år har vi opbygget solid faglig erfaring om vores målgruppe. Hos os kan borgeren bo fra 14-års alderen, og indtil borgeren kan at stå på egne ben. Af pædagogiske, juridiske og praktiske årsager sondres der på stedet mellem 14-23-årige (unge) og 18+-årige (voksne), og dermed betegnes vi både som et opholdssted for unge og et opholdssted for voksne

 

Vi vægter kontinuitet for beboerne, og vi arbejder med progression samt mål- og delindsatser med udgangspunkt i handleplansmålene.

 

Socialpædagogiske tiltag iværksættes med udgangspunkt i hver enkelt beboer

Hos Vand og By gør vi en dyd ud af at skabe et miljø, i hvilket der tages hensyn til den enkeltes alder og formåen, og i hvilket beboernes forskellighed tydeliggøres og indgår, som et positivt og konstruktivt element for alle beboerne på opholdsstedet. Samlivsformen er baseret på gensidig respekt i tale og handling. Den enkelte beboer skal lære at fungere i overensstemmelse med de gældende normsæt, der er i samfundet, samt udvikle sociale kompetencer. 

 

På opholdsstedet Vand og By har vi altså en vision om at danne rammen om en varm, rolig, mobningsfri og tryg hverdag for vores beboere. Erfaringsmæssigt fungerer en afdeling hos os bedst, når den tæller fem beboere. Denne gruppe er tilpas lille til at skabe tryghed, ro og overskuelighed, men samtidig er den også tilpas stor nok til, at beboerne får mulighed for at udvikle nære relationer inden for rammerne af en familie lignende struktur.

 

Vi har gennem de sidste 35 år haft rigtige gode erfaringer med sejlads. Heraf kommer navnet på vores bosted i Midtjylland, hvor vand symboliserer vores ferieaktivitet, nemlig at sejle på sejlskibet, Njord, i de nordiske farvand. By symboliserer derimod vores hverdagsaktiviteter med uddannelse, arbejde og ungdomsliv i byen. På sommertogtet skabes der nogle stærke relationer mellem ansatte og unge. Disse relationer bruger vi igennem resten af året på at skabe progression. Det er vores erfaring, at så stærke relationer ikke opstår igennem dagligdagen eller andre former for ferieophold. Her kan sejladsen noget helt unikt, som giver grobund for resten af årets pædagogiske arbejde. 

Vores faglige målsætning

Hos Vand og By tager vi afsæt i et inkluderende menneskesyn. Heraf følger, at mobning naturligvis ikke tolereres på stedet. I den forbindelse gør vi også en dyd ud af at forberede vores beboere på at arbejde på konkrete og livsnære værdier såsom ret og pligt, samarbejde, respekt og tolerance.

 

Vores mission er, at den enkelte beboer udvikler sig til et helt menneske med mulighed for et værdigt liv i samspil med nære relationer og det omgivende samfund. Vores praksis bygger dermed på relationspædagogik, og vi betragter relationen mellem mennesker som det bærende element for beboerens udvikling.

 

Vi er af den overbevisning, at mennesket ’fødes’, og at mennesket udvikler sig i samspillet med andre mennesker, og i denne proces udvikles individer med unikke følelser, tanker og handlemønstre. Det er afgørende for vores psykiske velbefindende, at vi lever i kærlige, positive og konstruktive relationer.

 

Vores pædagogiske værdier

Hos Vand og By er vi inspireret af KRAP-metoden, og vi arbejder ud fra følgende relationspædagogiske principper:

– Vise positive følelser og glæde overfor hinanden

– Lytte og støtte op om den unges udspil og initiativ

– Eksplicit anerkende den unge som et selvstændigt individ med intentioner og vilje

– Eksplicit anerkendelse af den unges kompetencer fremmer hans/hendes tillid til egne evner

– Sammen med den unge rette fælles opmærksomhed mod en igangværende aktivitet

– Deltage aktivt, autentisk og medlevende i den unges oplevelse af omverdenen

– Samtalen som livsform

– Vise grænser og anvise positive alternativer

– Planlægge i fællesskab

 

Skulle der være spørgsmål om vores værdigrundlag, vores faglige målsætning eller andet, er du velkommen til at kontakte os pr. mail/telefon. Vi står gerne til rådighed, såfremt der er behov for uddybende information om vores opholdssted i Århus